ʿAbd al-Muṭṭalib b. Hāshim

ʿAbd al-Muṭṭalib b. Hāshim b. ʿAbd Manāf, Abū al-Ḥārith (d. 45 før hijra/578), profeten Muḥammads bedstefader og i et par år den faderløse Muhammads værge.

Visse kilder beretter at hans givet navn var Shayba ved fødsel, som senere blev erstattet af hans laqab eller titel som Aḥmad (‘mest priste’), mens andre beretter at hans navn var ʿĀmir (eller at ʿĀmir var et dobbeltnavn sammen med Shayba). Hans fader Hāshim b. ʿAbd Manāf var rejsende gennem Yathrib (Medina) på en handelsrejse da han giftede sig med Salmā bint ʿAmr fra klanen Banū Najjār af stammen Khazraj og derigennem de fik sønnen Shayba (senere kendt som ʿAbd al-Muṭṭalib). Som resultat af forskellige geografiske omstændigheder voksede ʿAbd al-Muṭṭalib op med lidt kontakt til sin fader.

Faren Hāshim havde to brødre fra samme forældre, navnlig ʿAbd Shams og al-Muṭṭalib (ikke at forveksle med ʿAbd al-Muṭṭalib), der angiveligt efter Hāshims død blev rivaler. Al-Muṭṭalib havde hørt at hans nevø Shayba (ʿAbd al-Muṭṭalib) havde gode lederegenskaber og spørger sin svigerinde Salmā om at betro værgen af sin søn til ham, for derefter at bringe ham derefter til Mekka. En række overleveringer berettet at som de red ind i Mekka ville al-Muṭṭalib introducerer Shayba som sin ʿabd (slave), eller at han ved denne lejlighed blev forvekslet med en af al-Muṭṭalibs slaver, og fra den dag i kærligt henseende blev kaldt ʿAbd al-Muṭṭalib. Endnu andre mener at navnet ʿAbd al-Muṭṭalib må have en religiøs signifikant.

Efter al-Muṭṭalibs død (eller under hans fravær hvis han døde senere) ville Nawfal (endnu en onkel af ʿAbd al-Muṭṭalib) beslaglægge del af Hāshims ejendomme der egentlig var ʿAbd al-Muṭṭalibs arv. Som en ung energisk mand formået ʿAbd al-Muṭṭalib at genvinde besiddelse af arven, dette med hjælp fra sin moders familie gennem klanen Banū Najjār. Fra denne episode og frem toppede spændingerne mellem ʿAbd al-Muṭṭalib og Nawfal, der ledte til at sidstnævnte og ʿAbd Shams børn dannede alliancer sammen, og det samme gjorde ʿAbd al-Muṭṭalib, al-Muṭṭalibs efterkommere og stammen Banū Khuzāʿa (den vigtigste rival til stammen Quraysh i Mekka).

Efter al-Muṭṭalibs død vides det at ʿAbd al-Muṭṭalib fik betroet ansvaret for rifāda og siqāya. Han rejste også, fra tid til anden til Ṭāʾif, hvor han havde gravet en brønd der var til stor nytte blandt folket der.

ʿAbd al-Muṭṭalib havde et velrenommeret omdømme iblandt Quraysh-stammen, særlig da han var efterkommer af en nobel slægt og havde samtidig bevist sine egenskaber som en mand af indflydelse i Mekka. Han fulgte i sin families fodspor og arbejdede som forretningsmand, hvor han tog del i handelsrejserne mellem Syrien og Yemen. ʿAbd al-Muṭṭalib fik også udviklet sæsonbetonet handlemuligheder blandt Quraysh gennem etableringen af handelsaftaler med de indflydelsesrige af Syrien og Yemen.

I henhold til en række overleveringer fik ʿAbd al-Muṭṭalib en vision i en drøm hvor han blev fortalt at udgrave og genoprettet brønden af Zamzam (kilderne berettet også at han her fandt den gyldne hjort der fra oldhistorie blev givet af en hersker af perserriget som en offergave til Kabaen); dette fandt sted da han kun havde en søn, al-Ḥārith, til at støtte ham.

I henhold til en velkendt overlevering lovpriste og bedte ʿAbd al-Muṭṭalib til Gud om at skænke ham flere sønner og hvis Gud velsignet ham med ti sønner, så ville han ofre en af dem ved Kabaen. Som ønsket, fik han senere ti sønner og da ʿAbd al-Muṭṭalib trak lod om hvem der skulle offeres faldt loddet på ʿAbd Allāh, profeten Muḥammads fader. Imidlertid mødte han stor protest fra Quraysh og ʿAbd al-Muṭṭalib valgte derfor i stedet at ofrer 100 kameler. Overleveringerne beretter om navne af ʿAbd al-Muṭṭalibs ti sønner som ʿAbd Allāh, Abū Ṭālib, Zubayr, Ḥamza, al-Ḥārith, Ghaydāq (al-Ḥajl), Muqawwim, ʿAbd al-ʿUzza, Ḍirār og ʿAbbās. I henhold til nogle overlevering fandt ofringen sted fem år før profeten Muḥammads fødsel, dvs. år 58 før hijra. ʿAbd Allāh døde kort før/efter profeten Muḥammads fødsel og det var dennes bedstefader ʿAbd al-Muṭṭalib der tog ham under sin værge.

Forskellige overleveringer beretter tydeligt at udover de religiøse embeder som ansvarlig for siqāya, så var al-Muṭṭalib også voldgiftsmand hvad angår finansielle sager i Quraysh, en embede der i hans sidste ønske og testamente gik til hans søn al-Zubayr.

Givet Banū ʿAbd Shams rivalisering med ʿAbd al-Muṭṭalib, er det passende at antage at sidstnævnte må have haft adskillige fjender iblandt Quraysh-stammen, men dette forhindret ham alligevel ikke for at spille en central rolle som en af de mest udestående og indflydelsesrige personligheder i Mekka, særlig under angrebet på Mekka af Abraha og aṣḥāf al-fīl (“Elefantens folk”, kaldt dette ud fra de krigselefanter Abraha bragte til slagmarken) der umiddelbart fandt sted år 570. Denne begivenhed er blevet refereret til i Koranen i kapitlet 105 Sūrat al-Fīl. I henhold til forskellige overleveringer ville ʿAbd al-Muṭṭalib i år 51 før hijra/573 rejse til Yemen for at lykønske Sayf b. Dhī Yazan med hans sejr.

ʿAbd al-Muṭṭalib døde da profeten Muḥammad var otte år gammel i år 45 før hijra/577. Nogle overleveringer placer hans  præcise dødsdato til den 10. rabīʿ I i en alder af 80 år, eller i henhold til andre overleveringer, i en alder af 120 år.

Visse sunni-muslimske overleveringer foreslår at ʿAbd al-Muṭṭalib fulgte den polyteistiske tro iblandt Quraysh, hvor han i henhold til andre shia- og andre sunni-islamiske kilder er en arabisk monoteist, en ḥanīf, dvs. en der følger den abrahamitiske monoteistiske tro.

Iblandt de muslimske trosretninger har der altid eksisteret uenighed hvad angår ʿAbd al-Muṭṭalibs tro, som en del af en større teologisk debat omhandlende profeten Muḥammads forfædres tro. Sidste påstand underbygges af en række overleveringer der beretter om fem af hans sædvaner (sunan) der var i overensstemmelse med islamisk lov, navnlig: (i.) ʿAbd al-Muṭṭalib erklærede det ulovligt at gifte sig med ens faders kone, (ii.) han fandt engang en skat og betalte khums af det (afgift svarende til en-femtedel af dets værdi), (iii.) han erklærede Zamzam-brønden som siqāyat al-ḥajj (vand til ritualerne under pilgrimmen), (iv.) han fastsatte (værdien af) 100 kameler for blod-kompensation for at tage et uskyldigt liv og (v.) han etablerede traditionen om ‘syv cirkumambulationer’ (ṭawāf) omkring Kabaen. Overleveringerne berettet at ʿAbd al-Muṭṭalib fortalte sin børn at være retfærdige og handle i henhold til makārim al-akhlāq (De noble dyder).

Shia-islamiske overleveringer betragter ham som den første der har troet på doktrinen om ‘badāʾ’ (i generelle termer konceptet om ændring af skæbnen).

I henhold til forskellige islamiske kilder så modtog ʿAbd al-Muṭṭalib forudgående viden om profeten Muḥammads mission, dette enten fra Sayf b. Dhī Yazan, en jødisk aḥbār (lærd mand) fra Yemen eller en arabisk kāḥin (spåmand) eller gennem en vision i en drøm. Det er særlig med afsæt i dette at ʿAbd al-Muṭṭalib blev kendt som beskytteren af det profetiske “muhamedanske lys” (al-nūr al-Muḥammadī) og Ahl al-Bayt (Profetens husstand).

Som resultat bliver han bredt æret, specielt inden for shia-islam. Dette er blandt andet årsagen til at lærde som Saʿd b. ʿAbd Allāh al-Ashʿrī og Ibn Bābawayh al-Qummī forfattede værker om ʿAbd al-Muṭṭalib og sine sønners fortrinlighed. For nutidig værker om ʿAbd al-Muṭṭalibs personlighed se ʿAbd al-Muṭṭalib jadd al-Rasūl af ʿAlī Ḥusnī Kharbutlī (Kairo, 1966) og Ḥaḍrat ʿAbd al-Muṭṭalib af Sayyid Jāwīd Ḥasan Raḍawī (på urdu) (Lahore, 1996).

ʿAbd al-Malik b. Marwān

ʿAbd al-Malik b. Marwān b. al-Ḥakam b. Abū al-ʿĀṣ b. Umayya, Abū al-Walīd (d. 86/705), femte umayyadiske kalif (r. 65–86/685–705).

Hans regeringsperiode var karakteriseret a fen øget centralisering.

ʿAbd al-Malik blev efterfulgt af sin søn al-Wālid I. (r. 705-715).

ʿAbd Allāh b. Muḥammad

ʿAbd Allāh b. Muḥammad, søn af profeten Muhammad og dennes første hustru Khadija.

Født ca. 619 og død som spæd.

(AbdullahAbdallah)

ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muṭṭalib

ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muṭṭalib, profeten Muḥammads far, en ʿAdnānī araber og velkendt hashmit der var en del af Quraysh-stammen.

Han var oprindeligt givet navnet ʿAbd  al-Dār eller ʿAbd Quṣsayy før han blev kaldt ʿAbd Allāh af sin fader ʿAbd al-Muṭṭalib. Han fader var en af de prominente figurer blandt Quraysh-stammen i Mekka, og overtog ansvaret for rent vand til pilgrimsrejsende og opkrævning af skatte til forsørgelse af de rejsende (siqāya og rifāda) fra sin fader, Hāshim. ʿAbd Allāhs mor var Fāṭima bint ʿAmr b. ʿAʾidh b. ʿImrān b. Makhzūm.

Udover et par enkelte overleveringer af legendariske af karakter eksisterer der ingen informationer om ʿAbd Allāhs liv. Historiker placer hans fødsel i byen Mekka i det 24. år af den persiske kejser Anūshīrwāns regeringstid, dvs. 25 år forinden ‘Elefantens år’ (ām al-fīl), estimeret til at være omkring år 554. I henhold til en historisk beretning får ʿAbd al-Muṭṭalib i en drøm en vision hvor han bliver fortalt at han skal grave efter Zamzam-brønden, men der var ingen til at bistå ham i denne opgave udover hans søn al-Ḥārith. I dette øjeblik aflægger han løfter overfor Gud at hvis han bliver skænket ti efterkommer ville han ofre en af dem. Da hans ønske senere blev opfyldt, kastet han lod om hvilken af sine børn han skulle udvælge til at opfylde sit løfte. Loddet tilfaldt hans yngste søn, ʿAbd Allāh, som ofre barn. Quraysh-stammen protesterede skarpt mod dette, hvorefter ʿAbd al-Muṭṭalib i stedet for ʿAbd Allāh ofre 100 kameler.

I henhold til nogle beretninger var det ti år efter at have gravet Zamzam-brønden at ʿAbd Allāh bliver gift med Āmina bint Wahb fra klanen Banū Zuhra, som nød en høj status blandt Quraysh-stammen. Hvad angår ægteskabet mellem ʿAbd Allāh og Āmina, er det berettet at da ʿAbd al-Muṭṭalib bejlede (på vegne af sin søn) for Āmina, så bejlede han samtidig selv til Wuhaybs datter (eller Uhayb) ved navn Hāla, fra samme klan Banū Zuhra. Hans søn Ḥamza var senere et resultat af ægteskabet mellem ʿAbd al-Muṭṭalib og Hāla.

På vej hjem fra en handelsrejse bliver ʿAbd Allāh syg og vælger at gøre holde i Medina, hvor han dør i en alder af 25 år. Han dør mens han var blandt Banū ʿAdī og blev begravet i Dār al-Nābigha, eller i henhold til andre beretninger i al-Ḥārith b. Surāqa al-ʿAdawīs hus. I henhold til nogle beretninger var profeten Muḥammad endnu ikke født ved dødstidspunktet af hans fader, hvor andre beretninger fastholder at at Muḥammad enten var to, syv, tolv eller treogtyve måneder gammel.

(Abdullah, Abdallah)

ʿAbd

ʿAbd, arabisk ord for en (mandlig) tjener eller slave, bruges i adskillige drenge-navne i den islamiske verden, fx. Abdallah, Abd al-Rahman, Abd al-Malik.

al-ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib

al-ʿAbbas b. ʿAbd al-Muṭṭalib, med kunya Abū al-Faḍl (d. rajab eller ramaḍān 32/februar eller april 653), mekkansk handelsmand, halvbror til profeten Muḥammads far ʿAbd Allāh og stamfar til de abbasidiske kaliffer.

Det abbasidiske dynasti, der i 50/749 sikrede sig kontrollen over kalifatet og fastholdt den indtil år 1258, var efterkommere af al-ʿAbbas.

Al-ʿAbbas var søn af ʿAbd al-Muṭṭalib og barnebarn af Hāshim b. ʿAbd Manāf. Hans mor, Nutayla bint Janāb b. Kulayb, kom fra stammen Banū Taym Allāh. I henhold til en velkendt overlevering var han født tre år før ‘Elefantens år’ (ām al-fīl). Ansvaret for at leverer siqāya (rent drikkevand for pilgrimsrejsende) var under ansvaret af Hāshim-klanen, der før islam gik videre til al-ʿAbbas. Dette indikerer den status og prestige han havde blandt sin mekkanske stamme Quraysh som en af deres mest noble mænd.

Inden islams forekomst var al-ʿAbbas en nær fælle af Abū Sufyān og sandsynligvis tilsvarende andre stammeleder af Quraysh, var han en handelsmand. Han var også en långiver der ville opkræve ågerrenter. Denne praksis blev senere i den før-islamiske periode (jāhiliyya), dette efter erobring af Mekka i 8/630, ophævet af profeten Muḥammad. Al-ʿAbbas’ ågerrenter blev i denne sammenhæng også ophævet. Et koranvers (2:278) siges at være åbenbaret i forbindelse med denne begivenhed.

Ud fra overleveringerne er det noget overraskende at det ikke umiddelbart kan afgøres om al-ʿAbbas nærede ven- eller fjendskab over for profeten Muḥammad, dette selvom det faktum at han var profetens onkel og holdte en særdeles vigtige position blandt Quraysh-stammen. Det vides at dog han havde kendskab til profeten Muḥammads mission fra en meget tidlig tid. I henhold til nogle tvivlsomme overleveringer var al-ʿAbbas til stede under ʿAqaba-troskabserklæringen og holdte en tale til al-Anṣār og tilskyndte dem til at bistå profeten Muḥammad. Tilsvarende overleveringer beretter om en begivenhed før dette, hvor en gruppe af medinenserne angiveligt havde sat et hemmeligt møde op med profeten Muḥammad mens han stadig var i Mekka, og at denne begivenhed havde fundet sted i al-ʿAbbas hus.

Det er muligt at sådanne og andre senere overleveringer, særlig under de abbasidiske kaliffer, var en målrettet indsats på at tilskrive al-ʿAbbas positive egenskaber og dyder (faḍāʾil), bl.a. ved at forbinde hans karakter til tidlig islam og til den af Abū Ṭālib. I mindst et tilfælde ser vi en overlevering der berettet at selvom al-ʿAbbas og hans fællesskab havde deres egen hedenske religion, ville han ikke desto mindre støttede hans sin nevø profeten Muḥammad i hans mission.

Hans rolle i tidlig islamisk historie var ikke uden betydning for abbasidernes politiske og religiøse legitimitet, og der kan derfor ikke uden videre fæstes lid til alle overleveringer om ham. En særlig indsats blev ydet i at skrive overleveringerne (riwāyāt og akhbār) der underbyggede positive egenskaber ved al-ʿAbbas’ personlighed og tilknytning til tidlig islam. Her har en vis politisk interesse i at forskønne billedet af al-ʿAbbas som en af religionens tro støtte sandsynligvis være på spil. Dette kan særlig ses i en række overleveringer der omhandler Badr-slaget. Eksempelvis spiller han en central rolle i overlevering af en drøm hans søster ʿĀtika havde forinden slaget, der betragtes som en forudsigelse af de ikke-troendes nederlag og ydmygelse; alt dette selvom han selv deltog side om side med de ikke-troende i slaget for at bekæmpe profeten Muḥammad. Al-ʿAbbas er endda listet blandt dem der leverede føde til hæren fra. Da han under slaget bliver taget som krigsfange af en fra al-Anṣār, kaldt Abū al-Yasar, fortalte han profeten Muḥammad at han faktisk havde konverteret til islam, og ikke havde deltaget i kampene af egen fri vilje. Profeten Muḥammad accepterer ikke hans udsagn og al-ʿAbbas ser sig nødsaget til at betale en løsesum for at blive frikøbt. I henhold til en anden overlevering valgte profeten Muḥammad angiveligt at løslade al-ʿAbbas ud fra hans ekstreme medlidenhed overfor al-ʿAbbas. I en beretning der citerer hans søn, ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbas, berettes det at forinden slaget havde profeten Muḥammad befalet sine fæller ikke til at dræbe al-ʿAbbas (og en eller to andre fra Quraysh hæren), eftersom de angiveligt var blevet tvunget til at deltage i kampene. Det er også blevet berettet at han deltog i kampene fordi Abū Jahl havde rådgivet og presset ham til det. Endnu andre overleveringer beretter at han gennem hemmelige breve, udvekslet mellem ham og profeten Muḥammad, havde advarede profeten hvornår hæren drog fra Mekka for at indlede kampene.

Der hersker ligeledes tvivl om hvornår al-ʿAbbas konverterede til islam. I nogle beretninger konverterede han i årene før Badr-slaget (dvs. før 624), men havde angiveligt bevidst skjult sin tro for at rapportere om de ikke-troendes aktiviteter til profeten Muḥammad. Andre beretter at han skjulte sin tro i frygt for at miste kontrol over sin position af siqāya og rifāda (levering af rent drikkevand for pilgrimsrejsende). Spørgsmålene om hvornår han egentlig konverterede og ledsagede profeten Muḥammad, er fyldt med tvetydige beretninger. Det kan bemærkes at der i kildematerialet er diskussioner der indikere at han ledsagede profeten efter Khandaq-slaget i 627 eller ved erobringen af Khaybar i 628. Andre overleveringer placer al-ʿAbbas konversion forinden erobring af Mekka i 8/630 da det var ham der ved denne lejlighed bragte Abū Sufyān til profeten Muḥammad for at konverterer til islam. Overleveringen der beretter at al-ʿAbbas først ledsagede profeten Muḥammad under profetens erobring af Mekka i 8/630 synes at være den mest sandsynlige. Dette styrkes yderligere af af det faktum, at i udtalelse fra Muḥammad al-Bāqir bliver al-ʿAbbas omtalt blandt ṭulaqāʾ (ental ṭalīq, betegnelse for en der konverterede til islam efter erobring af Mekka). Efter erobring af Mekka valgte profeten Muḥammad at genindsætte al-ʿAbbas som ansvarlig for siqāyat al-ḥajj

Al-ʿAbbas nævnes som en af de navne der viste heltemod ved Ḥunayn-slaget i 8/630. Det siges at profeten Muḥammad gav al-ʿAbbas forskellige gaver, men da al-ʿAbbas senere spurgte om en guvernørpost afviste profeten dette.

Ved profeten Muḥammad død, berettes det at al-ʿAbbas var involverede i vaskningen (ghusl) af hans krop og deltog i begravelsesceremoni.

Det er også overleveret at al-ʿAbbas var blandt dem som ikke sværget troskabsløfte til Abū Bakr som den første kalif og (muligvis pga. hans nære slægtskab til ʿAli b. Abī Ṭālib) tenderede til at favoriser ʿAli b. Abī Ṭālib. Senere under kalifatet af ʿUmar b. al-Khaṭṭāb drog al-ʿAbbas nytte af visse finansielle fordele, men stillede på visse punkter tvivl ved kalifatet af ʿUmar og havde også sine uenigheder med ham. Efter mordet på ʿUmar vides det at al-ʿAbbas indgik i dialog med ʿAli b. Abī Ṭālib om han skulle deltage i det rådgivende organ (shūrā) der var blevet nedsat til at udvælge en ny kalif.

I sin senere alderdom bliver al-ʿAbbas blind og dør i Medina under kalifatet af ʿUthmān b. ʿAffān, med en dødsdato i år 33 eller 34/653 eller 655) og bliver begravet på Jannat al-Baqīʿ-gravpladsen. Al-ʿAbbas gravplads er lokaliseret ved siden af fire af tolver shia-imamer, der på et ukendt tidspunkt fik bygget en kuppel over gravpladserne. Visse kilder indikerer at dette mausoleum stadig eksisterede inden wahabbitterne invaderet Ḥijāz i det 19. og 20. århundred hvor de ødelagde gravpladsen.

I en række beretninger der tilskrives profeten Muḥammad bliver al-ʿAbbas inkluderet – enten implicit eller eksplicit – blandt ahl al-bayt (Husets Folk). Ydermere virker det til at i nogle af disse overleveringer er der lagt særlig vægt på at kalifembedet kommer gennem al-ʿAbbas efterkommere. Kravet at det er al-ʿAbbas efterkommere der har retten til kalifatet gennem slægtskab til profeten Muḥammad modtog opmærksomhed, særlig da abbasiderne valgt at opretholde deres krav på legitimitet til kalifatet direkte gennem al-ʿAbbas og ikke via Abū Hāshim ʿAbd Allāh.

I henhold til nogle overleveringer var der en sekt ved navn Rāwandiyya som troede at profeten Muḥammad havde givet en eksplicit udnævnelse (naṣṣ) af al-ʿAbbas som kalif.

Adam

Adam (Ādam) er den første menneske og den første profet.

I Koranen omtales Adam flere gange.

Abū Ṭālib

Abū Ṭālib (ʿImrān) b. ʿAbd al-Muṭṭalib b. Hāshim (døde december 619 eller januar 620), bror til profeten Muhammds far ʿAbd Allāh, og derigennem en af profeten Muḥammads onkler, overhoved for den hashemitiske klan og far til Imām ʿAlī. I hans hus voksende Muhammad op. Han var fra første færd en trofast støtte af Muḥammads profetiske mission (biʿtha) i sin spæd fra byen Mekka.

Overleveringer berettet om Abū Ṭālib har i islamisk historisk været under konstante debat og kontroverser. Dette skyldes det faktum at Abū Ṭālib, som far til Imām ʿAlī og forfader til efterkommerne af Ṭālib-slægten, spillede en særlig rolle i en vedvarende propaganda- og smædekampagne der blev målrettet ham og sine efterkommer op gennem de første århundreder i tidlig islam.

Abū Ṭālib i tidlig islamisk historie var ikke uden betydning for abbasiderne der ønskede at fremme deres egen politiske og religiøse legitimitet. I modsætning til Ṭālib-slægten havde abbasidernes forfædre ikke spillede en central rolle i tidlig islam, hverken inden for sfæren af islamisk tro eller nation. Ved at stille tvivl ved Abū Ṭālibs oprigtige ‘tro’ søgte abbasiderne derigennem at underminere hans omdømme og den signifikans der var i den trofaste støtte han havde vist profeten Muḥammad fra første færd i tidlig islam. De fleste teologiske diskussioner om Abū Ṭālibs oprigtige tro udviklede sig i de efterfølgende århundreder med afsæt i traditioner fra abbasidernes målrettet kampagnerne mod Abū Ṭālib.

Abū Ṭālib var søn af ʿAbd al-Muṭṭalib, som var det ledende overhoved af hashimitterne, en klan af Quraysh-stammen i Mekka. ʿAbd al-Muṭṭalib skulle have vist større kærlighed overfor Abū Ṭālib end hans andre sønner. Hans bror var ʿAbd Allāh, fader til profeten Muḥammad, og deres moder var Fāṭima bint ʿAmr b. ʿAʾidh som også var en efterkommer af Hāshim. Abū Ṭālib betragtes som den første person hvis forældre på begge sider var hashimitter.

I henhold til nogle tidlige overleveringer var Abū Ṭālibs givet navn ʿAbd Manāf, selvom han i nogle mindre velkendte overleveringer bliver givet navnet ʿImrān eller Shayba. Imidlertid er der andre tidlige overleveringer der understreget at Abū Ṭālib var hans givet navn og ikke en kunya (tilnavn). Eftersom Manāf også var navnet på en kendt før-islamiske guddom er dette også blevet anvendt i den senere teologiske debat om hans oprigtige tro som enten polyteist eller muslim.

I shia-islamisk overleveringer hævdes det at Profetens husstand (Ahl al-Bayt) og derigennem Muḥammads forfædre alle var monoteister (ḥanīf), dette også forinden islam. Det er således altid blevet understreget at Abū Ṭālibs kunya også var hans navn eller at han han var kaldt ʿImrān. Påstand om at Abū Ṭālib er hans kunya underbygges yderligere af en skriftlig dokument som blev skrevet af ʿAlī, dette under profeten Muḥammads levetid, hvor han signerer dokumentet ʿAlī b. Abū Ṭālib frem for den foreskrevet grammatiske måde i tilfældet af navnet var en kunya, det vil sige ʿAlī b. Abī Ṭālib. Dette førte til diskussionen om Abū Ṭālib var et givet navn eller en kunya, eftersom hvis det var en kunya skulle hans søn have signeret med ʿAlī b. Abī Ṭālib. Hertil skal tilføjes at der også er overleveret andre beretninger om at Abū Ṭālib havde en søn ved navn Ṭālib. Imidlertid er overleveringerne omkring en søn ved navn Ṭālib præget af tvetydigheder og det er historisk usikkerhed om hvem denne person egentlig skulle have været. Dette har skabt tvivl ved om der overhoved fandtes en søn ved navn Ṭālib, særlig da en beretning fra Jaʿfar al-Ṣādiq om Abū Ṭālibs sønner ikke nævner en ved navnet Ṭālib. De enkelte beretninger der eksisterer om at en såkaldt Ṭālib var blevet presset (tilsvarende de beretningerne om al-ʿAbbās’) til at kæmpe side om side med polyteisterne mod muslimerne i slaget ved Badr, samt de digte der er blevet tilskrevet ham ved denne lejlighed, kvalificeres som meget tvivlsomme.

Udover enkelte undtagelser er alt den information der eksisterer om Abū Ṭālib uddrag fra profeten Muḥammads biografier (sīra-litteratur).

Efter at profeten Muḥammads bedstefader ʿAbd al-Muṭṭalib dør, kommer den forældreløse Muḥammad i Abū Ṭālibs værge, som på daværende tidspunkt var under ti år gammel. Abū Ṭālib var så glad for Muḥammad at han aldrig skilte sig fra ham, og i henhold til nogle overlevering ville han endda tage den unge Muḥammad med sig på handels- og karvanerejser til al-Shām (Syrien). Ifølge nogle overleveringer var det også ham der på vegne af Muḥammad foreslog ægteskab overfor Khadīja. Abū Ṭālibs støtte til Muḥammad voksede efter han begyndte at forkynde sin profetiske mission, og ved forskellige lejligheder ville Abū Ṭālib konfronterer Quraysh-stammen hvad angår dette og forsvare profeten Muḥammad. Hans trofaste støtte omfattede også dem der nyligt havde konverterede til islam. Der eksisterer endvidere overleveringer der berettet at han opfordret profeten Muḥammad i at fortsætte med at sprede islam. Herudover er det nævneværdigt at Abū Ṭālibs to sønner, ʿAlī og Jaʿfar, var blandt de første til at konverterer til islam.

Efter at polyteisterne havde nedlagt forbud mod profeten Muḥammad og muslimerne for at have omgang med andre mekkaner, fik de nedfældet deres boykot på skrift og forseglet et dokumentet der herefter blev hængt til offentlige skue på Kabaens vægge. Abū Ṭālib der ville forhindre et muligt angreb på hans nevø, fik samlet alle muslimerne, samt et antal af ʿAbd al-Muṭṭalibs efterkommere, ved Shiʿb nær Masjid al-Ḥarām (et sted der var under hans kontrol). I frygt for for et attentatforsøg på profeten Muḥammad ville Abū Ṭālib beordre en af sine sønner eller en af profetens fætrer (på faderens side) til at sove i hans seng. Efter modgang og trængsler i over tre år er det berettet at profeten Muḥammad sagde til Abū Ṭālib: “Jeg er fra Himlen blevet inspireret at det [originale skrift] af Quraysh er blevet spist væk af termitter og ingen skrift er efterladt på dokumentet udover Guds navn”. Efter dette ville Abū Ṭālib understrege profeten Muḥammads oprigtige og sandfærdige natur. Ibn Isḥāq har berettet, at Abū Ṭālib sagde til profeten Muḥammad: “Din Herre er sandelig den sande Gud, og jeg giver vidnesbyrd på at du er sandfærdig” (‘inna rabbak al-ḥaqq wa anā ashhadu annaka ṣādiq’).

Abū Ṭālib dør kort tid herefter, enten i måneden ramaḍān eller shawwāl, ti år efter begyndelsen på Muḥammads profetiske mission (december 619 eller januar 620), betegnet som “Sorgens år”. Det er overleveret at han var over 80 år gammel da han døde. Abū Ṭālib blev begravet i gravpladsen ved Mekka ved foden af al-Ḥajrūn-bjerget. Ifølge forskellige historiske beretninger havde han en grav der var omgivet af et mausoleum (buqʿa) og gravkammer (ḍarīḥ), dette forinden wahabitterne ødelagde gravpladsen.

Abū Ṭālib havde en helt særlig position iblandt Quraysh-stammen og var kendt som en en indflydelsesrig leder (ḥukkām) iblandt dem. Nogle overleveringer beretter at hans levevej bestod i at sælge parfume og hvede, og drog på handels- og karvanerejser til al-Shām (Syrien). Imidlertid er der andre overleveringer der beretter at hans økonomiske situation var vanskelig og at han så sig nødsaget til at låne penge i to år fra sin broder al-ʿAbbās, for at kunne varetage sit ansvar for siqāya (levering af rent drikkevand til pilgrimsrejsende til Kabaen). Til sidst blev han endvidere nødsaget til at overgive dette ansvar til al-ʿAbbās for at afskrive hans gæld. Endnu andre overleverer at han (også) var nødsaget til at overgive varetægten af sine børn til andre som direkte resultat af fattigdom. Overleveringer om Abū Ṭālibs fattigdom, samt afhængighed af sin broders velstand, er særlige tvivlsomme, da de eksplicit blev anvendt som argumenter af den abbasidiske kalif al-Manṣūr som det fremstår i et brev til Muḥammad al-Nafs al-Zakiyya omkring år 145/762. Det er til en vis grad usikker i hvor høj grad dette var en del af abbasidernes propaganda mod Ṭālib-slægten, og samtidig løfte status af egne forfædre, som led i den vedvarende politiske og religiøse legitimitet af abbasiderne.

Historisk har der fra tidlig tid udviklet sig en teologisk uenighed om Abū Ṭālibs oprigtige tro. Dette har afsæt i adskillige overleveringer som både varierer i udlægningen og betydelig forskel i detaljegraden af emnet. Det faktum at disse overleveringer kan følges tilbage til tidlig islamisk historie bevidner at Abū Ṭālibs oprigtige tro har været et debatteret emnet siden tidlig islam. I henhold til majoriteten af disse overleveringer ville Abū Ṭālib ikke alene fravælge at konverterer til islam, men samtidig fastholde sine forfædres tro. Selv udtalelser af en personlighed som Abū Jahl, hvor han undviger at bekende sig til islam er blevet tilskrevet Abū Ṭālib i en beretning af Ibn al-ʿAbbās. I en række af disse tvivlsomme overleveringer omkring Abū Ṭālibs manglende tro på islam, der spiller al-ʿAbbās en speciel rolle, selvom han først senere konverterede under erobringen af Mekka. Nogle af de overleveringer der beretter Abū Ṭālibs manglende tro refererer endvidere til koraniske vers til at underbygge argumentet for at Abū Ṭālib aldrig konverterede til islam og forbød profeten Muḥammad imod at gå i forbøn for ham. Nogle af disse beretninger nedtoner Abū Ṭālibs straf (i det hinsidige) som led af hans indsats for at bistå profeten Muḥammad. I henhold til nogle upålidelige beretninger var ʿAlī b. Abū Ṭālib modvillig overfor at skulle jordfæste sin fader ved dennes død og indvilliget først efter at profeten Muḥammad beordret ham. Det er ikke overraskende at adskillige af disse fabrikerede overleveringer blev berettet af abbasidiske beretter af traditioner (rijāl), såsom ʿAbd Allāh b. al-Ḥārith b. Nawfal. Dette er også illustreret i vers Ibn al-Muʿtazzs poesi. Abbasidernes agenda var at placerer deres forfædres status over den af Abū Ṭālib og sin slægt. I endnu andre overleveringer ses en tilsvarende fjendtlighed overfor Ṭālib-slægten også iblandt umayyadernes beretter af traditioner, særlig målrettet ʿAlī b. Abū Ṭālib. Det var både spørgsmålet om beretterkæden sandfærdighed og beretnings indhold der var underlagt stor kritik i tidlig islam. Selvom debatten om Abū Ṭālibs oprigtige tro til at starte med var politisk af karakter, ville den siden hen blive en af teologiske karakter mellem tilblivelsen af forskellige islamiske skoler over de følgende århundreder. I kontekst af Abū Ṭālibs oprigtige tro er det også værd at nævne den rolle der blev givet Abū Bakr: der er visse der gør krav på at dennes fader, Abū Quḥāfa, blev muslim inden sin død. Ibn Taymiyya (d. 8/245) accepterer heller ikke at Abū Ṭālib havde konverterede til islam. Her argumenterer han for at Abū Quḥāfa (som fader til den første historiske kalif) havde præcedens over Abū Ṭālib (som fader til den fjerde historiske kalif) og sidstnævntes støtte til profeten Muḥammad alene skal betragtes i lyset af de var slægtninge. I modsætning til dette fjerner alle shia-muslimske overleveringer, som berettet gennem Jaʿfar al-Ṣādiq, tvivl om de modstridende beretninger om Abū Ṭālibs oprigtige tro, og samtidig fastholder at Abū Ṭālibs oprigtige tro som muslim. Adskillige shia-islamiske afhandlinger er blevet skrevet om Abū Ṭālib og dennes oprigtige tro, hvor der i den klassiske litteratur er blevet identificeret over 40 af sådanne værker. De mest velkendte af sådanne afhandlinger er Īmān Abī Ṭālib af Sheik al-Mufīd og al-Ḥujja ʿalā al-dhāhib ilā takfīr Abī Ṭālib af al-Fakhkhār b. Maʿadd al-Mūsawī (d. 630/1233). Iblandt nutidige afhandlinger er den mest nævneværdige den af ʿAbd Allāh al-Khunayzī og sin afhandling ved navn Abū Ṭālib muʾmin Quraysh.

Adskillige digte er også tilskrevet Abū Ṭālib der omhandler begivenheder før og efter den profetiske mission; disse vers er hyppigt citeret i Ibn Isḥāqs tidlige beretninger. Digtene er også citeret i andre tidlige islamisk kildematerialer.

Abū Bakr

Abū Bakr al-Ṣiddīq (d. 13/634) en af profeten Muhammads tidligste fæller, den første historiske kalif, efter profeten Muhammads død i år 632.

For sunni-muslimerne er Abu Bakr både den legitime og forbilledlige kalif.

For shia-muslimerne er Abu Bakr den der uretmæssigt erhvervet sig rette til lederskabet gennem illegitim midler.

Hans datter var ʿĀʾisha.

Abu Bakr var en af de første muslimer. Han hed oprindeligt Abd al-Ka’ba.

(Abi Bakr, Abu Bekr)

Abraham

Abraham (Ibrahim), profet.

Abraham omtales ofte i Koranen, hvor han betegnes som en af “Guds venner” (khalil).

Kabaen i Mekka er opført af Abraham, da han sammen med sin hustru Hagar og søn Ismail vandrede rundt i ørkenen.